ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО:

  • Пожилым людям со сниженными функциональными возможностями или проблемами со здоровьем.
  • Пожилым людям, нуждающимися в обеспечении достойного старения.
  • Людям, восстанавливающимся после внезапной потери здоровья (инсульт, инфаркт и так далее) или нуждающимся в кратковременной помощи в связи с болезнью (простудные заболевания, переломы и так далее).
  • Члену семьи, который заботится об остальных.
  • Людям с особыми потребностями (психические заболевания, глухота, слепота и так далее).

Nõustame ja aitame leida sobivat hooldust. Oma soovist ja vajadusest kirjutage meile info@alfahoolekanne.ee.

Tallinna linnas elavatele suure hoolduskoormusega omastehooldajale vaba aja andmiseks osutame omastehooldaja teenust , kirjutage omastehooldaja@alfahoolekanne.ee.

Isikuabi teenus
Abistame toimingutel, mis vajavad hooldatavaga füüsilist kontakti

Koduabi teenus
Abistamine igapäevaeluks vajalikel kodustel toimingutel

Tegevused
Isiku- ja koduabi teenustes sisalduvate tegevuste loetelu

Päringust teenuseni:  päring → vajaduste kaardistamine → hinnapakkumine → leping → koostöö algus

Alfa Hoolekanne on toeks isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt vajab kõrvalabi igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel. Pakume koduteenust inimesele harjumuspärases ja turvalises koduses keskkonnas.