Omastehooldaja asendamise teenus

Teenuse eesmärk

Toetada suure hoolduskoormusega omastehooldajat puhke ja vaba ajaga.

Teenust osutatakse kliendi kodus Tallinna linna haldusterritooriumil, kus omastehooldaja ja hooldatava elukoht on Tallinna linn vastavalt rahvastikuregistri andmetele.

Teenuse taotlemine ja saamine

 • Teenuse taotlemiseks palun pöörduge elukohajärgsesse linnaosa sotsiaalhoolekande osakonda.
 • Sotsiaalhoolekande osakond selgitab välja teenuse osutamiseks vajalikud üksikasjad sh algusaja, tähtaja, teenuse osutamise koha, mahu jne
 • Sotsiaalhoolekande osakond teavitab Alfa Hoolekannet saates kirjaliku kinnituse Teie soovist saada omastehooldaja asendusteenust.
 • Võtame Teiega ühendust, lepime kokku külastuse aja Teie kodus. Omastehooldaja, hooldatav ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks kolmepoolse lepingu, vajadusel koostatakse ka hooldusplaan/hoolduskava.

Teenuse osutamise aeg ja maht

 • Teenust osutatakse kell 07.00-22.00 kõigil nädalapäevadel.
 • Teenus maht ühele isikule ühes kuus on minimaalselt 2 tundi, maksimaalselt 16 tundi.
 • Teenuseosutaja täidab tellimuse hiljemalt 7-päevase etteteatamise ajaga (soovist teatage e-aadressile omastehooldaja@alfahoolekanne.ee).
 • Teenuse eest tasub Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Omastehooldaja koostab klienti tutvustava kirjaliku infomaterjali, milles ta:

 • annab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks;
 • esitab pere- või eriarsti tõendi nakkushaiguste mittepõdemise kohta;
 • iseloomustab oma hooldatavat;
 • kirjeldab tema oskusi ja võimeid ning käitumise eripära;
 • kirjeldab hooldamise eritingimusi, arsti määratud ravimiplaani;
 • selgitab abivahendite kasutamist.

Teenust ei osutata juhul, kui:

 • klient vajab statsionaarset ravi või statsionaarset õendusabi ehk hooldusravi;
 • kliendi käitumine ohustab teda ennast või kolmandaid isikuid;
 • klient põeb nakkavas faasis nakkushaigust.
 • omastehooldaja või klient on sõltuvuses alkoholist või narkootilistest ainetest;
 • kliendi eluruumi tingimused ei võimalda teenust osutada jms.

Hooldustöötajad on omandanud teadmised ja oskused, mis vastavad vähemalt Kutsenõukogu SA väljastatud hooldustöötaja kutsestandardis tasemele 3 kehtestatud nõuetele (link).

Teenuse tingimused on määratud Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määrusega nr 42 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ (link).